Cantata;


O Consello de Dirección da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) aproba as bases para a contratación dun técnico con cargo ao proxecto Cantata 2, financiado polo Programa de Cooperación Transnacional Espazo Atlántico (Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, FEDER). ...

Syndicate content