Requisitos de adhesión


  A tipoloxía de establecementos susceptibles de adhesión ao produto turístico Rutas Agroalimentarias e os requisitos que deben cumprir son os especificados a continuación:

  1.- Empresas de actividades agroalimentarias e relacionadas:

  2.- Empresas do sector turístico:

  3.- Administracións Públicas e outras organizacións.

  Estes requisitos de adhesión, todos eles recollidos no decálogo de produto, diferéncianse en dúas modalidades: uns de carácter obrigatorio, relacionados con permisos, pertenza a unha D.O.P. ou I.X.P. ou nodos, seguros, etc.  e outros de carácter complementario que se relacionan con aspectos que se poderán cumprir de forma voluntaria, aínda que é aconsellable o seu seguimento xa que así ofrecerase valor engadido ao produto turístico e daráselle continuidade a un produto de calidade. Así mesmo, para formalizar a adhesión, a entidade ou establecemento terá a obriga de asinar un compromiso de adhesión á ruta agroalimentaria.

  Documentos: